Úvodní stránka

Exekutorský úřad Praha 7, Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor

Exekutorský úřad poskytuje:

 • exekuce dle zákona č. 120/2001 Sb. k jednotlivým případům přistupujeme individuálně dle charakteru konkrétního spisu a povinného,což se u většiny exekucí projeví zejména v jejich úspěšnosti (výtěžnosti), nevolíme stereotypní postupy u jednotlivých případů, ale preferujeme rychlé, flexibilní a hlavně pro oprávněného uspokojivé řešení
 • osvědčení skutkových dějů a stavů věcí formou exekutorského zápisu
 • přijímáme do úschovy peníze, listiny či jiné movité věci
 • sepisujeme návrhy na povolení oddlužení v režimu insolvenčního zákona (viz https://vesta.justice.cz/)

PROCESNÍ POUČENÍ POVINNÉHO K UPLATNĚNÍ POSTUPU DLE ZÁK. Č. 214/2022 SB., o zvláštních důvodech zastavení exekuce (tzv. MILOSTIVÉ LÉTO 2)

Dle ust. § 1 odst. 2 zák. č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů účinného od 1.9.2022 (dále jen „ZoZDZE“) soudní exekutor i bez souhlasu veřejnoprávního oprávněného a bez návrhu zastaví exekuci v řízeních zahájených přede dnem 28.10.2021, ve kterých je povinným fyzická osoba a veřejnoprávním oprávněným je

 1. Česká republika

 2. Územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,

 3. Státní příspěvková organizace

 4. Státní fond

 5. Veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola

 6. Dobrovolný svazek obcí

 7. Regionální rada regionu soudržnosti,

 8. Příspěvková organizace územního samosprávného celku,

 9. Ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,

 10. Obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,

 11. Státní podnik nebo národní podnik,

 12. Zdravotní pojišťovna,

 13. Český rozhlas nebo Česká televize, nebo

 14. Právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Dle ust. § 1 odst. 3 ZoZDZE soudní exekutor zastaví exekuci podle odstavce 2, sdělí-li mu povinný nejpozději do 30. listopadu 2022 písemně, že žádá o zahájení postupu podle tohoto zákona, a pokud

 1. Povinný ode dne 1. září 2022 do dne 30. listopadu 2022 uhradí nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení, popřípadě nezaplacenou nebo jinak nezaniklou část jistiny, je-li exekuce vedena jen pro část jistiny (dále jen „vymáhaná jistina“) a paušální náhradu nákladů exekuce podle § 3; požádá-li povinný o sdělení výše částky podle § 2 do 15. listopadu 2022, lhůta se prodlužuje o počet dnů, o který soudní exekutor překročil lhůtu na odpověď povinnému podle § 2, a neskončí dříve než 5 dnů ode dne, kdy byla povinnému doručena odpověď soudního exekutora, nebo

 2. Byla do dne 31. srpna 2022 v exekuční řízení vymožena nejméně celá vymáhaná jistina a paušální náhrada nákladů exekuce podle § 3 a takto vymožené plnění není dotčeno právy třetích osob.

Dle ust. § 2 ZoZDZE povinný může písemně požádat soudního exekutora o sdělení výše částky, která má být uhrazena ke splnění podmínky podle § 1 odst. 3 písm. a), nebo o sdělení, že byla splněna podmínka podle § 1 odst. 3 písm. b). VZOR ŽÁDOSTI KE STAŽENÍ ZDE. Soudní exekutor na žádost povinného odpoví do 15 dnů od jejího doručení. V odpovědi soudní exekutor uvede den, v němž mu byla žádost doručena, a den, v němž odeslal odpověď. Na žádost povinného podle věty první, na žádost povinného podle § 46 odst. 2 občanského soudního řádu1 a na sdělení povinného podle § 1 odst. 3 se § 42 odst. 2 občanského soudního řádu2 nepoužije. Při doručování odpovědi na žádost prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu se § 47 odst. 2 a 3 občanského soudního řádu a § 56a a 56b exekučního řádu nepoužijí a odpověď se považuje za doručenou dnem jejího odeslání; doručení prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu je neúčinné, jestliže se písemnost zaslaná na elektronickou adresu vrátila soudnímu exekutorovi jako nedoručitelná.

Dle ust. § 3 paušální náhrada nákladů exekuce podle § 87 odst. 1 exekučního řádu činí 1 500,00 Kč, a je-li soudní exekutor nebo správce závodu plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se paušální náhrada nákladů exekuce o příslušnou daň z přidané hodnoty.

Postup podle ZoZDZE soudní exekutor zahájí jen v případě, bude-li mu doručená řádná žádost dle ust. § 1 odst. 3 tohoto zákona, přičemž žádost musí obsahovat obecné náležitosti podání dle ust. § 42 odst. 4 občanského soudního řádu.

Z podání musí zejména vyplývat, že se jedná o žádost podle zák. č. 214/2022 Sb., kterému soudnímu exekutorovi je určeno, kdo ji činí (s uvedením jména, příjmení, data narození, adresy pobytu), které věci se týká (uvedení spisové značky exekučního řízení), musí být podepsána a datována.

Podá-li jménem povinného žádost třetí osoba, tato musí doložit řádnou plnou moc k zastupování účastníka řízení. Plná moc musí být doložena v originále nebo v úředně ověřené kopii. Plná moc doložená v elektronické podobě musí obsahovat uznávaný elektronický podpis zmocnitele, nebo musí být převedena do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze.

Postup dle zák. č. 214/2022 Sb. se nevztahuje na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníku uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a pohledávky věřitelů na náhradu újmy způsobené na zdraví.

Soudní exekutor není oprávněn nad rámec výše uvedeného procesního poučení poskytovat právní poradenství. Potřebujete-li právní radu, obraťte se prosím na advokáta nebo na bezplatnou právní poradnu. Na žádosti o právní rady nebude ze strany soudního exekutora reagováno.

UPOZORŇUJEME POVINNÉ, ŽE ŽÁDOST JE POTŘEBA POSLAT VÝHRADNĚ PÍSEMNĚ. OSOBNĚ LZE PÍSEMNÉ PODÁNÍ ODEVZDAT NA PODATELNĚ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH. SDĚLENÍ SOUDNÍHO EXEKUTORA BUDE ZASÍLÁNO PÍSEMNĚ DO DATOVÉ SCHRÁNKY POVINNÉHO, EMAILEM NEBO POŠTOU. SOUDNÍ EXEKUTOR ŽÁDOST O VYČÍSLENÍ PRO ÚČELY MILOSTIVÉHO LÉTA VYŘÍDÍ DO 15 DNŮ. NA POČKÁNÍ NEBUDE MOŽNÉ ŽÁDOSTI VYHOVĚT.

1 Prostřednictvím veřejné datové sítě soud (soudní exekutor) doručuje na elektronickou adresu, kterou adresát sdělil soudu (soudnímu exekutorovi), jestliže soud (soudního exekutora) o doručení písemnosti tímto způsobem požádal nebo s ním vyslovil souhlas.

2 Písemné podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě je třeba nejpozději do 3 dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud (soudní exekutor) nepřihlíží