GDPR

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor

Exekutorský úřad Praha 7

Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 – Kbely

e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f

Informace ke zpracování osobních údajů podle čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „ GDPR“)

 1. Správce osobních údajů

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 7, se sídlem Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 7 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) tímto informuje účastníky exekučních řízení, osoby na exekučních řízeních zúčastněné a osoby exekučními řízeními a další činností správce dotčené (dále jen „subjekty údajů“) o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech z tohoto zpracování vyplývajících.

 1. Pověřenec na ochranu osobních údajů

Správce jmenoval pověřencem na ochranu osobních údajů Mgr. Ing. Jaroslavu Tomešovou, exekutorskou kandidátku, Exekutorský úřad Praha 7, se sídlem Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 – Kbely, tel. +420 220 802 310, email: gdpr@dvlcek.eu. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním svých osobních údajů a výkonem svých práv podle nařízení GDPR (viz bod XI. této informace).

 1. Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování osobních údajů

Účelem zpracování je vedení exekučních řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, za přiměřeného použití zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a výkon další činnosti soudního exekutora.

Právními tituly ke zpracování osobních údajů jsou:

 • Plnění právní povinnosti ze strany správce

 • Plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterými je správce pověřen

 • Oprávněný zájem správce (např. vymáhání pohledávek správce)

 • Plnění smlouvy (u další činnosti správce)

 1. Zdroje osobních údajů

 • Exekuční návrhy a exekuční tituly

 • Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (zejména centrální evidence exekucí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní rejstřík, sociální sítě)

 • Rejstříky přístupné na základě oprávnění správce dle příslušných zákonných norem (zejména základní registry, centrální registr vozidel, evidence manželských smluv)

 • Údaje získané na základě provedených lustrací v evidencích třetích subjektů v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád (zejména peněžní ústavy, stavební spořitelny, penzijní fondy, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení, úřady práce, zaměstnavatelé a jiní plátci příjmu, notáři, advokáti, telefonní operátoři, poskytovatelé poštovních služeb, bytová družstva a další fyzické a právnické osoby)

 • Přímo od subjektů údajů (e-mailové adresy, doručovací adresy, telefonní čísla, webové stránky, vizitky)

 1. Rozsah zpracování údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu (dále bod X.).

 1. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (zejména jméno, příjmení, tituly, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (např. doručovací adresa, adresa místa podnikání, adresa provozovny, jiné známé adresy, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné informace obdobného charakteru)

 • Popisné údaje (např. bankovní spojení)

 • Další nezbytné údaje související s plněním úkolu správce prováděného při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen (např. údaje o bankovních účtech, penzijním pojištění, rodinném stavu, zaměstnání a se zaměstnáním souvisejících údajů, pobírané dávky sociálního, nemocenského a důchodového zabezpečení, rozsah svéprávnosti)

 1. Kategorie subjektů údajů

 • Účastníci exekučních řízení, jde-li o fyzické osoby – zejména oprávněný, povinný, manžel povinného, bývalý manžel povinného, spoluvlastník povinného, subjekty věcných práv váznoucích na majetku povinného, další věřitelé a dlužníci povinného, zaměstnavatelé a plátci příjmu povinného,

 • zástupci účastníků řízení, členové statutárních a dalších orgánů účastníků řízení, zaměstnanci účastníků řízení, společníci a akcionáři účastníků řízení, soudní znalci a tlumočníci, správci závodu, správci nemovitosti, insolvenční správci, likvidátoři, dražitelé, jde-li o fyzické osoby

 • další fyzické osoby na exekučních řízeních zúčastněné a osoby exekučními řízeními dotčené

 • fyzické osoby dotčené další činností správce

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

 • Státní orgány a orgány veřejné moci

 • Veřejné rejstříky na základě zákonných povinností správce (centrální evidence exekucí CEE, Rejstřík zahájených exekucí RZE, obchodní rejstřík, katastr nemovitostí)

 • Poštovní přepravce

 • Součinnostní subjekty dle § 33 – 34 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád

 • Zpracovatelé

 • Účastníci řízení a jejich zástupci

 • Osoby a orgány oprávněné nahlížet do exekučních spisů dle § 94 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektů údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 1. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce, jeho pověření zaměstnanci, případně zpracovatel na základě pokynů správce, a to v sídle správce nebo zpracovatelem v místě jeho sídla. Zpracování osobních údajů se provádí jednak elektronicky prostřednictvím prostředků výpočetní techniky nebo fyzicky v listinné podobě, a to při dodržení zásad bezpečnosti pro správu a zpracování osobních údajů. Všechny subjekty, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, byly poučeny o právu subjektů na ochranu osobních údajů.

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů subjektů správce přijal a využívá organizační, technická a bezpečnostní opatření zejména proti neoprávněnému přístupu k údajům a jejich zneužití, zajištění bezpečnosti IT systémů i obnovu dat v případě vzniku bezpečnostního incidentu. Správce pravidelně kontroluje bezpečnostní postupy s přihlédnutím k nejnovějším technologiím a procesům. Navzdory veškerým snahám však nelze žádná bezpečností opatření považovat za dokonalá a neproniknutelná. Všechna nastolená opatření tedy správce pravidelně vyhodnocuje a aktualizuje.

 1. Doba zpracování údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Skartační lhůta v případě spisů soudního exekutora činí 10 let od ukončení exekučního řízení podle čl. XIII. odst. 3 Skartačního řádu (příloha č. 7 stavovského předpisu Exekutorské komory ČR ze dne 23.5.2002, kancelářský řád), resp. 50 let u veřejných listin podle čl. XIII. odst. 2 Skartačního řádu. Po uběhnutí stanovených lhůt jsou osobní údaje likvidovány.

 1. Poučení o právech subjektu údajů

Subjekt údajů má právo:

 • požadovat od správce informace o zpracování jeho osobních údajů,

 • na přístup ke svým osobním údajům,

 • na jejich opravu nebo výmaz,

 • na omezení jejich zpracování,

 • vznést námitku proti jejich zpracování,

 • nebýt předmětem rozhodování založeném výhradně na profilovaném a automatizovaném zpracování (takový způsob správce nepoužívá),

 • na přenositelnost údajů k jinému správci.

Požadavky subjektů údajů budou vždy správcem řádně posouzeny a vyřízeny v souladu s GDPR.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (www.uoou.cz), má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce www.dvlcek.eu.