Informace pro povinné

E-mailový styk:

exekutorský úřad lze kontaktovat i e-mailem na:

podatelna@dvlcek.eu

pohledavky@dvlcek.eu pouze pro domluvení úhrady exekuce v hotovosti

V e-mailu uveďte:

– Vaše jméno, příjmení, adresu a rodné číslo

– spisovou značku exekučního řízení

– stručně, konkrétně a srozumitelně formulujte Váš dotaz či požadavek

Berte prosím na vědomí, že pokud hodláte e-mailem uplatnit Vaši procesní obranu (odvolání, návrh na zastavení, případně jiný návrh dle občanského soudního řádu nebo exekučního řádu), musí být podání opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. V případě, že e-mail obsahující návrh účastníka, kterým uplatňuje svoji procesní obranu, není opatřen uznávaným elektronickým podpisem, tento je potřeba doplnit do 3 dnů písemným podáním v listinné podobě totožného znění opatřeným vlastnoručním podpisem, jinak k němu soudní exekutor nepřihlíží.

!!!POZOR!!! – Při doručování Vašich písemností prostřednictvím emailové schránky můžete být s ohledem na zabezpečení ochrany našeho systému vyzváni pracovníkem exekutorského úřadu k opětovnému zaslání Vaší zprávy, která bude upravena dle sdělených instrukcí. Při nedodržení těchto instrukcí, nebude k Vaší zprávě přihlíženo. Děkujeme za pochopení.

Osobní styk:

Pokud potřebujete získat podrobnější informace o exekučním řízení, doporučujeme využít Vašeho práva nahlédnout do exekučního spisu, a to v úředních hodinách pro osobní styk:

Pondělí 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Středa 13:00 – 16:00

Při nahlížení do spisu je účastníkovi pouze zpřístupněn exekuční spis. Účastníkovi nebudou poskytovány žádné další informace nebo vysvětlován či zdůvodňován postup soudního exekutora.

Nahlédnutí do spisu je možné pouze po předchozí domluvě (e-mailem nebo telefonicky). Bez předchozí domluvy nebude nahlédnutí do spisu umožněno!

Součástí práva nahlížet do spisu je spojeno právo pořizovat si výpisy či opisy (kopie) listin.

Na žádost účastníka bude opis či stejnopis (listina opatřená otiskem úředního razítka a podpisem pověřeného pracovníka) listiny vyhotoven zaměstnancem exekutorského úřadu, a to po úhradě poplatku. Poplatek činí:

– v případě opisu listiny 20 Kč za každou započatou stranu,

– v případě stejnopisu listiny 70 Kč za každou započatou stranu.

V případě nesouhlasu s konkrétním postupem soudního exekutora je třeba využít příslušný procesní prostředek podle občanského soudního řádu nebo exekučního řádu.

Soudní exekutor ani jeho zaměstnanci nejsou oprávněni poskytovat účastníkům exekučního řízení právní rady. Za tímto účelem je třeba se obrátit na advokáta (vyhledat advokáta lze prostřednictvím internetových stránek České advokátní komory www.cak.cz), příp. využít bezplatné právní poradny Exekutorské komory ČR (viz www.ekcr.cz).

Prosíme účastníky, aby při jednání se zaměstnanci exekutorského úřadu dodržovali zásady slušného a zdvořilého jednání. Soudní exekutor vede exekuci na základě pověření soudu a je povinen činit úkony směřující k provedení exekuce a nevhodným a hrubým chováním si nelze vynutit jakoukoliv výhodu nebo úlevu v exekučním řízení.

V případě nevhodného nebo hrubého chování vůči zaměstnanci exekutorského úřadu bude jednání ukončeno! Tomu, kdo ruší pořádek nebo učinil hrubě urážlivé podání, může soudní exekutor uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,-Kč, a to i opakovaně.

Platby:

Veškeré platby na vymáhanou povinnost hraďte:

 • na účet Exekutorského úřadu Praha 7, číslo účtu: 19-2785860287/0100, vedeného u KB, a.s., variabilní symbol: spisová značka exekučního řízení bez lomítka, pro platby ze zahraničí nutno uvést také IBAN: CZ9701000000192785860287 a BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX; v případě neuvedení variabilního symbolu, nejsme schopni platbu dohledat;
 • zahraniční platba bude ponížena o případný bankovní poplatek účtovaný soudnímu exekutorovi!
 • hotově v sídle úřadu (po předchozí domluvě) v níže uvedených pokladních hodinách.

Pokladní hodiny:

Pondělí – čtvrtek 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Pátek 9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Bez předchozí domluvy přijímáme v sídle úřadu platby v hotovosti pouze do výše 100 000 Kč! Částky vyšší je třeba uhradit bezhotovostním způsobem nebo vložit v hotovosti na účet soudního exekutora v pokladně pobočky KB, a.s., příp. je třeba se na takové hotovostní platbě v sídle úřadu předem domluvit.

Za povinného může platbu provést i třetí osoba. Při platbě taková osoba UVEDE DO POPISU PLATBY TEXT: “ÚHRADA EXEKUCE 101 EX …../.. (spisová značka exekuce) jméno a příjmení povinného” nebo předloží/zašle prohlášení, že úhradu provádí na základě dohody s povinným a povinný jí k této úhradě udělil souhlas ve smyslu § 1936 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. V prohlášení musí být plátce i povinný označeni jménem, příjmením, rodným číslem a bydlištěm. Současně musí být uvedena spisová značka exekučního řízení a výše částky, která je hrazena. Plátce také připojí sdělení, zda za dluh povinného ručí nebo jej jinak zajišťuje. Vzor prohlášení ke stažení zde. POUŽIJTE PŘILOŽENÝ FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ, JINÉ TEXTY NEMUSEJÍ BÝT AKCEPTOVÁNY.

Celková výše dluhu je uvedena ve výzvě k dobrovolné úhradě a platí pouze pro případ, že je uhrazena ve lhůtě 30 dnů od doručení. Pokud si nejste jisti výší dluhu, doporučujeme Vám před provedením platby ověřit si její aktuální výši telefonicky nebo e-mailem.

Platba ve splátkách:

Soudní exekutor přijímá jakákoliv (i dílčí plnění) na úhradu vymáhané pohledávky. Domluvením splátkového kalendáře se však provedení exekuce neodkládá ani se neruší vydané exekuční příkazy. V případě úhrady měsíční splátky alespoň ve výši 10% z celkové dlužné částky lze předejít pouze soupisu movitých věcí.

Informace o příjmu elektronických podání skrze elektronickou podatelnu

Mimo listinných podání přijímá soudní exekutor rovněž podání v elektronické podobě, která je možno zasílat soudnímu exekutorovi prostřednictvím datových zpráv a do nich vložených dokumentů. Datové zprávy lze soudnímu exekutorovi zasílat:

 1. na elektronickou adresu: podatelna@dvlcek.eu
 2. prostřednictvím datové schránky: ue8g86f

Pro důležitá sdělení, která mohou mít dopad na průběh řízení, nedoporučuje soudní exekutor využívat e-mailovou komunikaci, neboť tato je celosvětově považována za nezaručenou, a je tedy nutné počítat s tím, že nemusí být soudnímu exekutorovi doručena.

Dále soudní exekutor upozorňuje na nutnost opatření elektronického podání zaručeným elektronickým podpisem v souladu s §42 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Elektronické podání, které nebude podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, musí být do 3 dnů potvrzeno písemným podáním v listinné podobě totožného znění opatřeným vlastnoručním podpisem nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

Datové zprávy, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi zaměstnanci Exekutorského úřadu a účastníky řízení nebo třetími osobami.

Technické parametry přijímaných datových zpráv a příloh

Seznam přípustných formátů datových zpráv:

 • *.txt (prostý text)
 • *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 • *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
 • *.pdf
 • *.rtf (rich text format)
 • *.htm, *.html (hypertextový dokument)
 • *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)
 • *.zfo

Maximální celková velikost datové zprávy (e-mail, datová schránka) včetně vložených dokumentů je 20 MB. Překročí-li datová zpráva povolenou velikost, nemusí být z technických důvodů soudnímu exekutorovi doručena.

Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému soudního exekutora (např. viry, trojský kůň atd.), považuje se takové elektronické podání v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby za nedodané a soudní exekutor je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim.

Soudní exekutor nepřijímá dokumenty na přenosných technických nosičích dat.