Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

 1. Zjistil jsem, že mám zablokovaný majetek a nemám žádné listiny o exekuci. Co mám dělat?
 2. Obdržel jsem dopis od exekutora. Nerozumím mu, co mám dělat?
 3. Chci nahlédnout do exekučního spisu. Mohu přijít v úředních hodinách bez objednání?
 4. Jak probíhá nahlédnutí do spisu? Potřebuji se soudním exekutorem exekuci „probrat“.
 5. Může za mě nahlížet do spisu někdo jiný?
 6. Jak má vypadat plná moc?
 7. Ztratil jsem listiny týkající se exekuce. Zašle mi je exekutor znovu?
 8. Nesouhlasím s postupem exekutora. Co mám dělat?
 9. Exekuci jsem uhradil. Co se bude dít dál? Kdy budu mít odblokovaný majetek?
 10. Nemám peníze na celkovou úhradu. Mohu hradit ve splátkách?
 11. Jakým způsobem se mohu dohodnout na úhradě ve splátkách?
 12. Mám zájem o nemovitost, kterou jste postihli. / Jsem spoluvlastníkem nemovitosti, jejíž podíl jste postihli. Co mám dělat?
 13. Našel jsem ve schránce výzvu vykonavatele. Co mám dělat?

Zjistil jsem, že mám zablokovaný majetek a nemám žádné listiny o exekuci. Co mám dělat?

Soudní exekutor je povinen nejdříve zablokovat majetek dlužníka a až následně mu zaslat písemnosti týkající se exekuce, jinak by mohl být zmařen účel exekuce. Písemnosti soudní exekutor doručuje do datové schránky povinného, nemá-li datovou schránku, na adresu trvalého pobytu evidovanou v centrální evidenci obyvatel, případně na doručovací adresu uvedenou v centrální evidenci obyvatel. Povinný může soudnímu exekutorovi písemně (ale nikoliv prostým emailem) sdělit jinou adresu na území České republiky, na kterou má soudní exekutor doručovat povinnému písemnosti. Ke způsobu a formě sdělení doručovací adresy můžete použít standardizovaný vzor (ke stažení zde). Pokud Vám již písemnosti byly zaslány, soudní exekutor je opakovaně nedoručuje. V tomto případě máte právo seznámit se s nimi nahlédnutím do exekučního spisu v sídle exekutorského úřadu po předchozím telefonickém nebo písemném objednání

Obdržel jsem dopis od exekutora. Nerozumím mu, co mám dělat?

Od 1.7.2018 vyhotovuje soudní exekutor většinu písemností a rozhodnutí podle vzoru stanovených vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzory písemností byly připraveny tak, aby byly srozumitelné pro laiky. Je v zájmu účastníků, aby si veškeré doručené písemnosti pozorně přečetli a pokud přeci písemnostem nerozumí, vyhledali odbornou pomoc advokáta. Soudní exekutor ani jeho zaměstnanci nemají povinnost ani časové kapacity na to, aby v rámci telefonních hovorů poskytovali právní rady a vysvětlovali vydaná rozhodnutí

Chci nahlédnout do exekučního spisu. Mohu přijít v úředních hodinách bez objednání?

Ne. K nahlédnutí do spisu je potřeba se vždy objednat na konkrétní datum a čas, aby byl spis pro Vás připraven a aby Vám byl k dispozici zaměstnanec, pod jehož dohledem můžete do spisu nahlížet. Objednat se můžete telefonicky v hodinách vyhrazených pro telefonický styk (pondělí a středa mezi 9:00 – 16:00 hod), nebo emailem na adresu podatelna@dvlcek.eu. V rámci telefonického objednání si připravte alespoň 3 termíny k nahlédnutí v rámci úředních hodin exekutorského úřadu. V emailovém objednání uveďte Vaše jméno, příjmení, rodné číslo, spisovou značku a telefonní kontakt. Navrhované datum nahlédnutí je možné nejdříve za 2 dny od obdržení žádosti, není-li již kapacita naplněna. Vyčkejte na potvrzení termínu nahlédnutí. Nebude-li možné Vámi navrhovanému termínu vyhovět, bude Vám navržen jiný termín nahlédnutí. K nahlédnutí do spisu si přineste doklad totožnosti a přijďte včas (ne dříve). Nedostavíte-li se v domluvený čas nebo s více než 15 minutovým zpožděním, může se stát, že Vás budeme muset objednat na jiný termín

Jak probíhá nahlédnutí do spisu? Potřebuji se soudním exekutorem exekuci „probrat“.

V rámci nahlížení do spisu je Vám k dispozici pověřený pracovník, který Vám listinný spis nebo elektronický spis zpřístupní. V rámci nahlížení do spisu nelze účastníkům poskytovat právní rady, ani řešit jejich životní situace případně problémy související s vedenou exekucí nebo vysvětlovat procesní postup soudního exekutora a vypořádat se s ústními námitkami účastníka. V rámci nahlížení do spisu si můžete zdarma vlastním fotoaparátem pořídit kopie listin ze spisu, případně Vám může pověřený zaměstnanec vyhotovit za poplatek kopie nebo stejnopisy listin ze spisu. Výše poplatku se řídí sazebníkem dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to

kopie – 20,- Kč bez DPH za každou stránku

Stejnopis – 70,- Kč bez DPH za každou stránk

Může za mě nahlížet do spisu někdo jiný?

Ano. K nahlížení do spisu, jakožto i k zastupování v exekučním řízení, můžete zmocnit jakoukoliv svéprávnou osobu starší 18 let. Plná moc k zastupování musí být soudnímu exekutorovi nebo jeho pověřenému zaměstnanci doložena nejpozději před zahájením nahlížení do spisu

Jak má vypadat plná moc?

 • Vzor plné moci je k dispozici ke stažení na webových stránkách soudního exekutora zde. Plná moc musí být soudnímu exekutorovi doručena v následující podobě:Listinná podoba – originál nebo úředně ověřená kopie, podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.
 • Elektronická podoba – dokument opatřený uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele, případně poslaný z datové schránky zmocnitele. Pokud posíláte naskenovanou plnou moc původně vyhotovenou v listinné podobě, musí splňovat náležitosti uvedené pod bodem a) a zároveň musí být převedena do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze (provádí Czech Point)

Ztratil jsem listiny týkající se exekuce. Zašle mi je exekutor znovu?

Nikoliv. Soudní exekutor opakovaně již jednou doručované listiny nedoručuje. Objednejte se k nahlédnutí do spisu a v rámci nahlížení si můžete požadované listiny zdarma nafotit vlastním fotoaparátem, nebo Vám budou za poplatek poskytnuty prosté nebo úředně ověřené kopie. Výše poplatku se řídí sazebníkem dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to

kopie – 20,- Kč bez DPH za každou stránku

stejnopis – 70,- Kč bez DPH za každou stránk

Nesouhlasím s postupem exekutora. Co mám dělat?

Soudní exekutor není oprávněn jakožto nestranná osoba poskytovat právní rady. Veškerá procesní poučení Vám jsou zasílána společně s ostatními písemnostmi. Pokud nesouhlasíte s postupem exekutora, je potřeba si podat příslušný písemný procesní návrh. Pokud nevíte, jak takový návrh sepsat, obraťte se na advokáta nebo bezplatnou právní poradnu. V rámci prvního dopisu, který soudní exekutor povinnému zasílá, je mu mimo jiné doručeno „vyrozumění o zahájení exekuce“, které obsahuje celou řadu procesních poučení. V žádném případě nelze řešit Vás nesouhlas ústně v rámci telefonického rozhovoru, ani v rámci nahlédnutí do spisu

Exekuci jsem uhradil. Co se bude dít dál? Kdy budu mít odblokovaný majetek?

Soudní exekutor po připsání platby na účet vydá příkaz k úhradě nákladů exekuce, v němž určí celkovou výši nákladů exekuce, a oznámení o skončení exekuce, které zašle všem subjektům, které evidují poznámku o exekuci a blokují majetek povinného. Soudní exekutor zpracovává spisy v pořadí. Zpravidla je exekuce skončena do 14 dnů od připsání platby na účet soudního exekutora. Na rychlost ukončení exekuce mohou mít vliv i další okolnosti, jako např. správná výše provedené platby včetně veškerého příslušenství, uvedení správného variabilního symbolu a způsob úhrady. Pokud hradíte složenkou, je potřeba počítat s tím, že doba od provedení platby do doby, než bude tato platba řádně identifikovaná ve spise, může být delší. V případě, že platbu hradíte z účtu osoby, která není účastníkem řízení, je vyžadována (kromě variabilního symbolu) speciální identifikace platby, aby bylo zřejmé, že platba je skutečně určena pro úhradu této exekuce. Není-li platba dostatečně identifikována, je zpravidla vyžadováno dodatečné prohlášení plátce o tom, že skutečně provedl úhradu na konkrétní exekuci. Blíže k provádění plateb zde, sekce „platby“.

Nemám peníze na celkovou úhradu. Mohu hradit ve splátkách?

Právní řád neupravuje způsob vedení exekuce prostřednictvím splátkového kalendáře. Soudní exekutor přijme na exekuci i částečné plnění, to ho ovšem nezbavuje povinnosti činit další úkony směřující k provedení exekuce. Hrazení ve splátkách neznamená zrušení exekučních příkazů blokujících Váš majetek (účet, příjem, nemovitosti a podobně). Úhradami ve splátkách, jsou-li adekvátní celkové vymáhané částce, se můžete vyhnout soupisu movitých věcí a tím nárůstu dalších nákladů exekuce, případně prodeji Vaší nemovitosti. Adekvátní výše splátky je min. 10% z celkové vymáhané částky. Soudní exekutor bude ale nadále blokovat Vaše účty, příjmy, případně jiné pohledávky

Jakým způsobem se mohu dohodnout na úhradě ve splátkách?

O umožnění platby ve splátkách můžete požádat písemně případně telefonicky v úředních hodinách pro telefonický styk. V žádosti uveďte Vaše jméno, příjmení, kontaktní adresu a telefon, uveďte výši navrhované splátky a první splátku uhraďte na účet soudního exekutora č. 19-2785860287/0100 se správným variabilním symbolem. Variabilní symbol je spisová značka soudního exekutora bez lomítka. Např. pokud je spisová značka 101 EX 1234/15, variabilní symbol je 123415. Neznáte-li variabilní symbol, bude Vám sdělen na telefonickou žádost. První splátku je potřeba poslat nejpozději zároveň s podáním žádosti o splátky. K podání žádosti o splátky můžete využít formulář (ke stažení zde)

Mám zájem o nemovitost, kterou jste postihli. / Jsem spoluvlastníkem nemovitosti, jejíž podíl jste postihli. Co mám dělat?

Buď vyčkejte zveřejnění dražební vyhlášky na www.exdrazby.cz nebo zašlete žádost o informaci s telefonním kontaktem na mail podatelna@vlcek.eu

Našel jsem ve schránce výzvu vykonavatele. Co mám dělat?

Spojte se přímo s vykonavatelem na telefonním čísle, které Vám zanechal. Nepodaří-li se Vám s ním okamžitě spojit, zašlete mu sms s uvedením jména, příjmení, spisové značky a telefonního čísla. Vykonavatel se s Vámi spojí, jakmile to bude možné. Když exekuce dospěla do fáze soupisu movitých věcí, řeší případ výhradně vykonavatel. V případě kontaktování exekutorského úřadu, budete přepojeni nebo odkázáni na příslušného vykonavatele.