Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

 1. Zjistil jsem, že mám zablokovaný majetek a nemám žádné listiny o exekuci. Co mám dělat?
 2. Obdržel jsem dopis od exekutora. Nerozumím mu, co mám dělat?
 3. Chci nahlédnout do exekučního spisu. Mohu přijít v úředních hodinách bez objednání?
 4. Jak probíhá nahlédnutí do spisu? Potřebuji se soudním exekutorem exekuci „probrat“.
 5. Může za mě nahlížet do spisu někdo jiný?
 6. Jak má vypadat plná moc?
 7. Ztratil jsem listiny týkající se exekuce. Zašle mi je exekutor znovu?
 8. Nesouhlasím s postupem exekutora. Co mám dělat?
 9. Exekuci jsem uhradil. Co se bude dít dál? Kdy budu mít odblokovaný majetek?
 10. Nemám peníze na celkovou úhradu. Mohu hradit ve splátkách?
 11. Jakým způsobem se mohu dohodnout na úhradě ve splátkách?
 12. Mám zájem o nemovitost, kterou jste postihli. / Jsem spoluvlastníkem nemovitosti, jejíž podíl jste postihli. Co mám dělat?
 13. Našel jsem ve schránce výzvu vykonavatele. Co mám dělat?
 14. Co je chráněný účet? Jak ho zřídit a užívat?

Zjistil jsem, že mám zablokovaný majetek a nemám žádné listiny o exekuci. Co mám dělat?

Soudní exekutor je povinen nejdříve zablokovat majetek dlužníka a až následně mu zaslat písemnosti týkající se exekuce, jinak by mohl být zmařen účel exekuce. Písemnosti soudní exekutor doručuje do datové schránky povinného, nemá-li datovou schránku, na adresu trvalého pobytu evidovanou v centrální evidenci obyvatel, případně na doručovací adresu uvedenou v centrální evidenci obyvatel. Povinný může soudnímu exekutorovi písemně (ale nikoliv prostým emailem) sdělit jinou adresu na území České republiky, na kterou má soudní exekutor doručovat povinnému písemnosti. Ke způsobu a formě sdělení doručovací adresy můžete použít standardizovaný vzor (ke stažení zde). Pokud Vám již písemnosti byly zaslány, soudní exekutor je opakovaně nedoručuje. V tomto případě máte právo seznámit se s nimi nahlédnutím do exekučního spisu v sídle exekutorského úřadu po předchozím telefonickém nebo písemném objednání

Obdržel jsem dopis od exekutora. Nerozumím mu, co mám dělat?

Od 1.7.2018 vyhotovuje soudní exekutor většinu písemností a rozhodnutí podle vzoru stanovených vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzory písemností byly připraveny tak, aby byly srozumitelné pro laiky. Je v zájmu účastníků, aby si veškeré doručené písemnosti pozorně přečetli a pokud přeci písemnostem nerozumí, vyhledali odbornou pomoc advokáta. Soudní exekutor ani jeho zaměstnanci nemají povinnost ani časové kapacity na to, aby v rámci telefonních hovorů poskytovali právní rady a vysvětlovali vydaná rozhodnutí

Chci nahlédnout do exekučního spisu. Mohu přijít v úředních hodinách bez objednání?

Ne. K nahlédnutí do spisu je potřeba se vždy objednat na konkrétní datum a čas, aby byl spis pro Vás připraven a aby Vám byl k dispozici zaměstnanec, pod jehož dohledem můžete do spisu nahlížet. Objednat se můžete telefonicky v hodinách vyhrazených pro telefonický styk (pondělí a středa mezi 9:00 – 16:00 hod), nebo emailem na adresu podatelna@dvlcek.eu. V rámci telefonického objednání si připravte alespoň 3 termíny k nahlédnutí v rámci úředních hodin exekutorského úřadu. V emailovém objednání uveďte Vaše jméno, příjmení, rodné číslo, spisovou značku a telefonní kontakt. Navrhované datum nahlédnutí je možné nejdříve za 2 dny od obdržení žádosti, není-li již kapacita naplněna. Vyčkejte na potvrzení termínu nahlédnutí. Nebude-li možné Vámi navrhovanému termínu vyhovět, bude Vám navržen jiný termín nahlédnutí. K nahlédnutí do spisu si přineste doklad totožnosti a přijďte včas (ne dříve). Nedostavíte-li se v domluvený čas nebo s více než 15 minutovým zpožděním, může se stát, že Vás budeme muset objednat na jiný termín

Jak probíhá nahlédnutí do spisu? Potřebuji se soudním exekutorem exekuci „probrat“.

V rámci nahlížení do spisu je Vám k dispozici pověřený pracovník, který Vám listinný spis nebo elektronický spis zpřístupní. V rámci nahlížení do spisu nelze účastníkům poskytovat právní rady, ani řešit jejich životní situace případně problémy související s vedenou exekucí nebo vysvětlovat procesní postup soudního exekutora a vypořádat se s ústními námitkami účastníka. V rámci nahlížení do spisu si můžete zdarma vlastním fotoaparátem pořídit kopie listin ze spisu, případně Vám může pověřený zaměstnanec vyhotovit za poplatek kopie nebo stejnopisy listin ze spisu. Výše poplatku se řídí sazebníkem dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to

kopie – 20,- Kč bez DPH za každou stránku

Stejnopis – 70,- Kč bez DPH za každou stránk

Může za mě nahlížet do spisu někdo jiný?

Ano. K nahlížení do spisu, jakožto i k zastupování v exekučním řízení, můžete zmocnit jakoukoliv svéprávnou osobu starší 18 let. Plná moc k zastupování musí být soudnímu exekutorovi nebo jeho pověřenému zaměstnanci doložena nejpozději před zahájením nahlížení do spisu

Jak má vypadat plná moc?

 • Vzor plné moci je k dispozici ke stažení na webových stránkách soudního exekutora zde. Plná moc musí být soudnímu exekutorovi doručena v následující podobě:Listinná podoba – originál nebo úředně ověřená kopie, podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.
 • Elektronická podoba – dokument opatřený uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele, případně poslaný z datové schránky zmocnitele. Pokud posíláte naskenovanou plnou moc původně vyhotovenou v listinné podobě, musí splňovat náležitosti uvedené pod bodem a) a zároveň musí být převedena do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze (provádí Czech Point)

Ztratil jsem listiny týkající se exekuce. Zašle mi je exekutor znovu?

Nikoliv. Soudní exekutor opakovaně již jednou doručované listiny nedoručuje. Objednejte se k nahlédnutí do spisu a v rámci nahlížení si můžete požadované listiny zdarma nafotit vlastním fotoaparátem, nebo Vám budou za poplatek poskytnuty prosté nebo úředně ověřené kopie. Výše poplatku se řídí sazebníkem dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to

kopie – 20,- Kč bez DPH za každou stránku

stejnopis – 70,- Kč bez DPH za každou stránk

Nesouhlasím s postupem exekutora. Co mám dělat?

Soudní exekutor není oprávněn jakožto nestranná osoba poskytovat právní rady. Veškerá procesní poučení Vám jsou zasílána společně s ostatními písemnostmi. Pokud nesouhlasíte s postupem exekutora, je potřeba si podat příslušný písemný procesní návrh. Pokud nevíte, jak takový návrh sepsat, obraťte se na advokáta nebo bezplatnou právní poradnu. V rámci prvního dopisu, který soudní exekutor povinnému zasílá, je mu mimo jiné doručeno „vyrozumění o zahájení exekuce“, které obsahuje celou řadu procesních poučení. V žádném případě nelze řešit Vás nesouhlas ústně v rámci telefonického rozhovoru, ani v rámci nahlédnutí do spisu

Exekuci jsem uhradil. Co se bude dít dál? Kdy budu mít odblokovaný majetek?

Soudní exekutor po připsání platby na účet vydá příkaz k úhradě nákladů exekuce, v němž určí celkovou výši nákladů exekuce, a oznámení o skončení exekuce, které zašle všem subjektům, které evidují poznámku o exekuci a blokují majetek povinného. Soudní exekutor zpracovává spisy v pořadí. Zpravidla je exekuce skončena do 14 dnů od připsání platby na účet soudního exekutora. Na rychlost ukončení exekuce mohou mít vliv i další okolnosti, jako např. správná výše provedené platby včetně veškerého příslušenství, uvedení správného variabilního symbolu a způsob úhrady. Pokud hradíte složenkou, je potřeba počítat s tím, že doba od provedení platby do doby, než bude tato platba řádně identifikovaná ve spise, může být delší. V případě, že platbu hradíte z účtu osoby, která není účastníkem řízení, je vyžadována (kromě variabilního symbolu) speciální identifikace platby, aby bylo zřejmé, že platba je skutečně určena pro úhradu této exekuce. Není-li platba dostatečně identifikována, je zpravidla vyžadováno dodatečné prohlášení plátce o tom, že skutečně provedl úhradu na konkrétní exekuci. Blíže k provádění plateb zde, sekce „platby“.

Nemám peníze na celkovou úhradu. Mohu hradit ve splátkách?

Právní řád neupravuje způsob vedení exekuce prostřednictvím splátkového kalendáře. Soudní exekutor přijme na exekuci i částečné plnění, to ho ovšem nezbavuje povinnosti činit další úkony směřující k provedení exekuce. Hrazení ve splátkách neznamená zrušení exekučních příkazů blokujících Váš majetek (účet, příjem, nemovitosti a podobně). Úhradami ve splátkách, jsou-li adekvátní celkové vymáhané částce, se můžete vyhnout soupisu movitých věcí a tím nárůstu dalších nákladů exekuce, případně prodeji Vaší nemovitosti. Adekvátní výše splátky je min. 10% z celkové vymáhané částky. Soudní exekutor bude ale nadále blokovat Vaše účty, příjmy, případně jiné pohledávky

Jakým způsobem se mohu dohodnout na úhradě ve splátkách?

O umožnění platby ve splátkách můžete požádat písemně případně telefonicky v úředních hodinách pro telefonický styk. V žádosti uveďte Vaše jméno, příjmení, kontaktní adresu a telefon, uveďte výši navrhované splátky a první splátku uhraďte na účet soudního exekutora č. 19-2785860287/0100 se správným variabilním symbolem. Variabilní symbol je spisová značka soudního exekutora bez lomítka. Např. pokud je spisová značka 101 EX 1234/15, variabilní symbol je 123415. Neznáte-li variabilní symbol, bude Vám sdělen na telefonickou žádost. První splátku je potřeba poslat nejpozději zároveň s podáním žádosti o splátky. K podání žádosti o splátky můžete využít formulář (ke stažení zde)

Mám zájem o nemovitost, kterou jste postihli. / Jsem spoluvlastníkem nemovitosti, jejíž podíl jste postihli. Co mám dělat?

Buď vyčkejte zveřejnění dražební vyhlášky na www.exdrazby.cz nebo zašlete žádost o informaci s telefonním kontaktem na mail podatelna@vlcek.eu

Našel jsem ve schránce výzvu vykonavatele. Co mám dělat?

Spojte se přímo s vykonavatelem na telefonním čísle, které Vám zanechal. Nepodaří-li se Vám s ním okamžitě spojit, zašlete mu sms s uvedením jména, příjmení, spisové značky a telefonního čísla. Vykonavatel se s Vámi spojí, jakmile to bude možné. Když exekuce dospěla do fáze soupisu movitých věcí, řeší případ výhradně vykonavatel. V případě kontaktování exekutorského úřadu, budete přepojeni nebo odkázáni na příslušného vykonavatele.

Co je chráněný účet a jak jej zřídit a užívat?

Co je chráněný účet?

Chráněný účet je určen fyzickým osobám, jejichž platební účet je postižen exekucí. Umožňuje majiteli bezhotovostně platit stejným způsobem jako z původního platebního účtu před jeho postižením exekucí. Lze však na něm hospodařit pouze s tzv. chráněným příjmem.

Postup pro zřízení chráněného účtu
 1. Poté, co byl exekucí postižen Váš platební účet (tzv. obstavený účet), nejprve písemně požádáte osoby, které Vám vyplácejí tzv. chráněný příjem (svého zaměstnavatele, Českou správu sociálního zabezpečení, osobu, jež Vám platí výživné, atd.) o potvrzení podle § 304d odst. 1 občanského soudního řádu (formulář tohoto potvrzení zveřejní Ministerstvo spravedlnosti ČR). Pozor: pokud máte více obstavených účtů a chráněné příjmy Vám chodí na několik z nich, je třeba se ještě předtím s osobami, které Vám vyplácejí chráněné příjmy, domluvit tak, aby Vám všechny chráněné příjmy chodily na stejný obstavený účet (peněžnímu ústavu můžete určit jen jeden účet, z něhož Vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem – viz bod 3 níže).
 2. Potvrzení získané podle bodu 1 zašlete exekutorovi nebo jinému orgánu, jenž nařídil exekuci Vašeho platebního účtu (obstavil Vám jej), a požádáte jej, aby podle § 304d odst. 3 občanského soudního řádu oznámil peněžnímu ústavu, který vede Váš obstavený účet,  číslo účtu, z něhož Vám je vyplácen chráněný příjem, a číslo Vašeho obstaveného účtu, z něhož Vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem (viz bod 3 níže). Pokud máte na obstavený účet vedeno několik exekucí nařízených několika různými exekutory či orgány, můžete komunikovat se kterýmkoliv z nich dle Vašeho výběru.
 3. Požádáte peněžní ústav, který vede Váš obstavený účet, o zřízení chráněného účtu a určíte mu obstavený účet, z něhož Vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem.
Užívání chráněného účtu

Chráněný účet smíte mít (v celé ČR) jen jeden.

Chráněný účet se bude řídit stejnými podmínkami, jakými se řídí Váš obstavený účet, s následujícími výjimkami:

 • chráněný účet peněžní ústav zřídí a vede zdarma, ostatní poplatky (za platební služby, platební kartu, papírové výpisy apod.) budete platit stejné jako na obstaveném účtu;
 • chráněný účet nelze exekuovat ani obstavit;
 • na chráněném účtu Vám nemusí být umožněno čerpat úvěr; obdobně Vám peněžní ústav nemusí poskytovat další nepřímo související služby, jako je zprostředkování cestovního pojištění apod.;
 • na chráněný účet budou připsány pouze částky chráněného příjmu zaslané z účtu uvedeného v potvrzení podle bodu 1 na Váš obstavený účet (viz následující odrážka), peněžní prostředky, na něž Vám vznikne vůči peněžnímu ústavu nárok v souvislosti s chráněným účtem (úroky, vratky plateb provedených platební kartou), a dále peněžní prostředky ve výši trojnásobku životního minima jednotlivce, pokud jsou k dispozici na Vašem obstaveném účtu a nebyly Vám vyplaceny již dříve;
 • chráněný příjem, který byl z účtu uvedeného v potvrzení podle bodu 1 po zřízení chráněného účtu připsán na Váš obstavený účet, Vám bude na chráněný účet připsán vždy do konce pracovního dne;
 • peněžní ústav nemůže na chráněném účtu započíst svoji pohledávku za Vámi, s výjimkou pohledávek vzniklých v souvislosti s chráněným účtem (zejm. poplatků);
 • peněžní ústav je povinen Vám chráněný účet otevřít a vést.
Zrušení / zánik chráněného účtu

Pokud Váš obstavený účet přestal být postižen exekucí nebo byl zrušen, přestává následující den poté Váš chráněný účet být chráněným. Peněžní ústav Vám o tom na Vaši žádost vydá potvrzení. Toto potvrzení jste povinen zaslat bez zbytečného odkladu osobám, které Vám vyplácejí chráněný příjem.

Máte-li však u téhož peněžního ústavu obstaven ještě jiný platební účet, můžete na výzvu peněžního ústavu do 14 dní od jejího doručení určit jiný obstavený účet, z něhož bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem. V takovém případě chráněný účet zůstává chráněným. Číslo tohoto nově určeného obstaveného účtu musíte sdělit (ve vlastním zájmu pokud možno co nejdříve) exekutorovi nebo jinému orgánu, který nařídil jeho obstavení. Exekutor nebo jiný orgán toto číslo sdělí osobám, které Vám vyplácejí chráněný příjem. Tyto osoby jsou povinny Vám od následujícího dne posílat chráněný příjem na Vámi takto nově určený obstavený účet.

Pokud sice u téhož peněžního ústavu máte obstaven ještě jiný platební účet, avšak necháte marně uplynout výše uvedenou 14denní lhůtu, přestává následující den poté Váš chráněný účet být chráněným.

Co tvoří chráněný příjem

Chráněný příjem tvoří:

 • plat, mzda, odměna z dohody o pracovní činnosti, odměna z dohody o provedení práce, odměna za pracovní nebo služební pohotovost, odměna členů zastupitelstva územních samosprávných celků, odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce, peněžitá plnění věrnostní a stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním, náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti,
 • pohledávky fyzických osob, které jsou podnikateli, vzniklé při jejich podnikatelské činnosti, pohledávky autorské odměny, je-li povinným autor, pohledávky z práv výkonných umělců, je-li povinným výkonný umělec, a pohledávky z práv původců předmětů průmyslového vlastnictví, je-li povinným původce předmětu průmyslového vlastnictví,
 • důchody,
 • výživné,
 • dávky státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově, dávky pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově, náhrada mzdy nebo platu, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, náhradní výživné pro nezaopatřené dítě, daňový bonus, příspěvek na bydlení, jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory, jednorázově vyplácené dávky pěstounské péče, výživné na nezaopatřené dítě podle zákona o státní sociální podpoře
 • dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku,
 • výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů, příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,
 • pohledávka náhrady, kterou podle pojistné smlouvy vyplácí pojišťovna, má-li být náhrady použito k novému vybudování nebo k opravě budovy,
 • pohledávky, které povinný nabyl jako substituční jmění (to neplatí, má-li povinný právo s pohledávkou volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí/exekuci, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění); pohledávka, kterou povinný nabyl jako substituční jmění, je pohledávkou, kterou povinný nabyl jako dědic dědictvím, které podle nařízení zůstavitele má přejít na svěřenského nástupce jako následného dědice.

Zaměstnavatel je povinen Vám mzdu či plat vyplácet na Vámi určený platební účet, tento platební účet je však třeba mu oznámit včas. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí důchody a dávky na platební účet určený Vámi s 3měsíčním předstihem na jí vydaném tiskopise potvrzeném peněžním ústavem. V případě výživného, ať již určeného soudem či dohodou, a dávek z výměnku je třeba změnu Vašeho platebního účtu oznámit plátci s přiměřeným předstihem. V případě plateb od pojišťovny je třeba respektovat lhůtu dle pojistných podmínek.

Peněžním ústavem je banka, pobočka zahraniční banky, spořitelní a úvěrní družstvo (družstevní záložna), instituce elektronických peněz, pobočka zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, pobočka zahraniční platební instituce nebo poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Pokud Vám Váš peněžní ústav přidělil jedinečný identifikátor účtu jiný než číslo účtu (např. kombinaci čísla účtu peněžního ústavu a Vašeho variabilního symbolu), Vaším číslem účtu je tento jedinečný identifikátor, na což byste měl ve vlastním zájmu plátce Vašeho chráněného příjmu upozornit.

Podmínky vedení Vašeho obstaveného účtu se přitom nesmí měnit jen proto, že je postižen exekucí.

Přímo na chráněný účet platby posílat nelze (číslo svého chráněného účtu tedy nedávejte svým dlužníkům).

To neplatí, pokud by tím peněžní ústav porušil ustanovení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo mezinárodní sankce.

Pokud Vám Váš peněžní ústav přidělil jedinečný identifikátor účtu jiný než číslo účtu (např. kombinaci čísla účtu peněžního ústavu a Vašeho variabilního symbolu), Vaším číslem účtu je tento jedinečný identifikátor, na což byste měl ve vlastním zájmu plátce Vašeho chráněného příjmu upozornit.

V případě vícenásobné exekuce opět platí, že můžete komunikovat se kterýmkoliv z nich.