Kontakty

Korespondenční adresa:

Exekutorský úřad Praha 7
Mgr. Daniel Vlček – soudní exekutor
Vrchlabská 28/17
197 00 Praha 19 – Kbely

Email:
podatelna@dvlcek.eu

pohledavky@dvlcek.eu – pouze pro domluvení úhrady exekuce v hotovosti

Datová schránka:
ue8g86f

Zástupcem exekutora je Mgr. Ing. Jaroslava Tomešová, exekutorská kandidátka.

Úřední hodiny:

Pondělí
9:00 – 12:00
13:00-16:00

Středa
13:00-16:00

Podmínky zastupování účastníků řízení:

Co se týče formy plné moci k zastupování účastníka řízení, kterou soudní exekutor akceptuje jako spolehlivé prokázání vůle zmocnitele, soudní exekutor požaduje, aby byl předložen:

  • 1. originál písemné plné moci v listinné podobě nebo její úředně ověřená kopie. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen, ledaže by byla plná moc zmocnitelem podepsána v sídle úřadu před pověřeným zaměstnancem soudního exekutora za současného ověření totožnosti zmocnitele,

nebo

  • 2. písemná plná moc v elektronické podobě – dokument ve formátu pdf s ověřovací doložkou, že se tento dokument, který vznikl převedením vstupu z listinné podoby do podoby elektronické, doslovně shoduje s obsahem vstupu (tzv. konverze), popř. písemná plná moc v elektronické podobě ve formátu pdf opatřená uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Vzor plné moci je k dispozici v části Informace pro povinné.